Strona główna

 


Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie

czynna od 4 maja  2020

8.00 - 15.00

Czytelnicy będą obsługiwani zgodnie z zachowaniem zaleceń  i procedur

 Ministerstwa Rozwoju – portal gov.pl oraz wytycznych Biblioteki Narodowej

ze szczególnym uwzględnieniem środków ostrożności.

Zachęcamy do korzystania  z wczesniejszej rezerwacji  książek dostepnych

 w bibliotece w Świerczowie w aplikacji dostepnej pod adresem

https://szukamksiążki.pl/SkNewWeb/bstart/252

lub rezerwację wybranych książek telefonicznie 774196344

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest:
Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie reprezentowana przez Agatę Zając
ul. Brzeska 17, 46-112 Świerczów
NIP: 7521429324

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zaufane podmioty (przetwarzające dane) współpracujące z administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania Biblioteki na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do korzystania z zasobów Biblioteki i jej usług. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości korzystania z usług i zasobów Biblioteki.

10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

11. Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w siedzibie Administratora danych osobowych. 

MAK +

Zachęcam do przeglądania naszyszch zbiorów bibliotecznych -  przez aplikację MAK +

( kliknij link poniżej) umożliwi to Państwu przeglądanie i sprawdzanie czy dana pozycja, którą poszukujecie znajduje sie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świerczowie.

https://szukamksiążki.pl/SzukamKsiazki/katalog/index.html?selectedAuth=135 


 


 

Konkurs „NAJPIEKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA” 

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie zapraszają mieszkańców Gminy Świerczów do udziału w konkursie pod tytułem „Najpiękniejsza palma wielkanocna” 

Celem konkursu jest popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą. Stworzenie okazji do zaprezentowania przez mieszkańców Gminy Świerczów własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia. 

Regulamin konkursu dostępny na stronie www.swierczow.pl. 

Wszelkie pytania proszę kierować pod nr tel.: 774196344    lub osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury lub Gminnej Bibliotece Publicznej w Świerczowie    


REGULAMIN KONKURSU  NA NAJPIĘKNIEJSZĄ  PALMĘ WIELKANOCNĄ

 1.      Organizatorzy konkursu:

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie.

2.      Cele konkursu:

Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą. Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej.  Stworzenie okazji do zaprezentowania przez mieszkańców Gminy Świerczów własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia.  Rozbudzanie inwencji twórczej. Integracja społeczności lokalnej.

3.      Szczegóły konkursu:

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne  palmy wielkanocne.

TECHNIKA WYKONANIA: materiały naturalne (na przykład: bukszpan, bazie,  żarnowiec, suche kwiaty, i inne.), krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła i inne. Wysokość palmy min: 1 m, max: bez ograniczeń.

Ocenie podlegają następujące kryteria:

- palmy ustrojone w kwiaty z bibuły, rośliny naturalne, wstążki,

- sztuczne elementy i sztuczne kwiaty są niedopuszczalne,

- kompozycja palmy,

- staranności i pracochłonność wykonania,

4.      Kategorie konkursowe:

I KATEGORIA (zespół) - placówka oświatowa – szkoła lub klasa,  Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, rady sołeckie  z terenu Gminy Świerczów).  Każdy zespół może zgłosić jedną palmę. 

II KATEGORIA (indywidualna) -  dla dzieci ze szkół podstawowych 
z terenu Gminy Świerczów.  Jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną palmę.

III KATEGORIA (indywidualna) – dla młodzieży od 15 lat i dorosłych
z terenu Gminy Świerczów.  Jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną palmę

5.      Miejsce i termin składania prac:

Gminna Biblioteka Publiczna lub Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie, ul. Brzeska 17.  Termin do 26 marca 2020 r. (czwartek)  do godziny 15.00

6.     Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie palm   z wypełnionym  formularzem zgłoszeniowym.  Formularz zgłoszeniowy stanowi załączniki 1 niniejszego regulaminu.

Do palmy należy trwale przytwierdzić kartkę z danymi:

Imię i nazwisko uczestnika, adres i numer telefonu, wiek (praca indywidualna)  W przypadku prac zespołowych: nazwa placówki, klasa, nazwa koła, stowarzyszenia, zespołu, adres i telefon kontaktowy  

Nadesłanie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac  z podaniem danych osobowych i wizerunków indywidualnych uczestników oraz nazw placówek uczestniczących
w konkursie na stronie internetowej  Gminy Świerczów oraz  w prasie lokalnej   i innych publikacjach.

 7.      Ocena prac:

Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.

Ocenie prac podlegać będzie:

-  Zgodność z regulaminem konkursu,  pomysłowość i inwencja twórcza dzieci, młodzieży i uczestników konkursu,  dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,  wielkość i bogactwo użytych materiałów,  samodzielność, estetyka i staranność wykonania pracy.

- Trwałość pracy, różnorodność skala i bogactwo użytych materiałów.

8.      Rozstrzygnięcie konkursu:  29 marca 2020 r. podczas Kiermaszu Wielkanocnego organizowanego w Gminnym Ośrodku Kultury  w Świerczowie.

9.      Autorzy najlepszych prac z każdej kategorii podlegają ocenie, otrzymują atrakcyjne nagrody

W kategorii zespołowej przyznane zostaną nagrody rzeczowe i dyplomy dla placówki lub zespołu. 

W kategorii indywidualnej przyznane zostaną nagrody rzeczowe
 i dyplomy.

10.  Za ewentualne uszkodzenia nie zawinione przez Organizatora nie ponosi on odpowiedzialności.

11.  Dane uczestników Konkursu pozyskiwane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.

12.  Zgłodzenie/przekazanie pracy na Konkurs oznacza akceptację Regulaminu Konkursu przez uczestników a w przypadku dzieci ich rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli prowadzących oraz zgodę na umieszczenie informacji o uczestnikach i zwycięzcach Konkursu wraz ze zdjęciami prac konkursowych na stronach internetowych Gminy, organizatora oraz w Gminnym Informatorze Gminy Świerczów.

13.  Zgłoszenie/przekazanie pracy na konkurs oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora/autorów prac i ich przedstawicieli ustawowych – zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46 WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 14.  Wszelkie wątpliwości i pytania proszę kierować pod nr tel.: 774196344        

 

 

 

Załącznik nr 1

do regulaminu Konkursu na

 Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KONKURS

„NAJPIĘKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA”

 

 1. Imiona i nazwiska twórców/klasa/szkoła/rodzina/organizacja/instytucja

…………………………………………………………

………………………………………………………

2. Kategoria pracy:  ..............................................

3. Imię i Nazwisko opiekuna, nauczyciela, rodzica:

…………………………………………………………………………..

5. Adres:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

 6. Telefon

....................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora konkursu
w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu  zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46 WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem  Konkursu na Najpiękniejszą Palmę WielkanocnąOrganizator ma prawo do wykorzystania prac we wszystkich możliwych publikacjach oraz stronach internetowych.

………………………………………………………

data i podpis osoby odpowiedzialnej za złożenie pracy
 

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Pławeckim

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie zaprosiła na spotkanie autorskie - młodego pisarza Krzysztofa Pławeckiego - autora poematu epickiego dla najmłodszych, czyli wierszowanej opowieści, która uczy i bawi pt. "Niekrólewska wyprawa".

Spotkanie autorskie to dla najmłodszych czytelników okazja do zobaczenia pisarza „na własne oczy”. Uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych zapoznali się z historią tworzenia tej książki, posłuchali jej fragmentów, bardzo chętnie brali udział w rozmowie z pisarzem.

Opisywana książka jest o tyle niezwykła, że w całości napisana 16 zgłoskowym wierszem. Pozwala to czytelnikom całkowicie zagłębić się przygodę, która przeplatana jest zarówno zabawnymi, jak i pouczającymi momentami. Krzysztof Pławecki bardzo umiejętnie wykreował głównego bohatera książki. Jest nim uwielbiający jedzenie, stary i trochę nieporadny król Jan, który podczas „Niekrólewskiej wyprawy” stara się dotrzeć do tajemniczej księgi.

Jeżeli jesteś ciekaw, co przytrafiło się władcy przyjdź do biblioteki i koniecznie przeczytaj!

 


                                                                

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie po raz kolejny bierze udział w programie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – priorytet 1” celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego aktualizowania zasobów, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

W 2018 roku dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwoliła bibliotece znacząco wzbogacić swoje księgozbiory. W ramach przyznanych środków zakupiono 142 jednostki inwentarzowe na łączną kwotę 3000,00 zł. Wśród zakupionych książek  znalazła się literatura piękna i popularno-naukowa dla dorosłych, dzieci i młodzieży, a także lektury szkolne. Przy dokonywaniu zakupów braliśmy pod uwagę gusta i sugestie naszych czytelników oraz nowości ukazujące się na rynku księgarskim.

 

„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

 


 

Przedszkolaki w bibliotece

24 kwietnia grupa starszaków z Przedszkola   odwiedziła Gminną Bibliotekę  Publiczną w Świerczowie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Pani dyrektor zapoznała dzieci z księgozbiorem. Opowiedziała o zasadach korzystania z biblioteki a następnie czytała „Piękne polskie bajki”: „Jak to ze lnem było”, „Kichający strach na wróble„ i  wiersze Wandy Chotomskiej. Na zakończenie wizyty dzieci za wspaniałe zachowanie zostały nagrodzone słodkim upominkiem.

         Starszaki z Przedszkola w Świerczowie  28 kwietnia wzięły udział w zajęciach patriotycznych w bibliotece. Podczas zajęć dzieci rozmawiały o prawach i obowiązkach zawartych  Konstytucji  oraz   roli jaką pełni w życiu każdego Polaka. Dzieci samodzielnie wykonały flagę Polski. Umiały rozpoznać flagę Unii Europejskiej i znały niektóre flagi państw należących do Unii.


 

"Pisanki, kraszanki i palmy – magia wielkanocnej tradycji w Świerczowie

Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury byli organizatorami Kiermaszu Wielkanocnego, który jest już zwyczajem w Gminie Świerczów. To już siódmy raz spotkaliśmy się w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie gdzie można było wybierać i przebierać w ozdobach wielkanocnych oferowanych przez przedszkole, szkoły podstawowe, gimnazjum, Stowarzyszenie „Dzieci z Grodźca” oraz mieszkańców naszej Gminy. Były pomysłowe wyroby z wikliny, palmy, kolorowe pisanki wykonane różnorodnymi technikami, wiosenne i świąteczne wianki, zające małe i duże, serwetki do koszyczków oraz inne ozdoby podkreślające klimat świat. Nie zabrakło wielkanocnych przysmaków. Przy mnogości asortymentu każdy mógł znaleźć coś dla siebie.   Było kolorowo, pięknie, smacznie i urokliwie.

Przy pysznym cieście i aromatycznej kawie oferowanych przez rodziców z dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Biestrzykowicach mogliśmy podziwiać występy taneczne dzieci z Przedszkola w Świerczowie, szkolnych zespołów tanecznych  „Dąbróweczki” z Dąbrowy i „Halka” z Bąkowic oraz posłuchać  zespołów ludowych „Dąbrowianki” z Dąbrowy oraz   „Echo” z Goli – Wężowic.   

 


 


 

  


 

Dotacja na

nowości wydawnicze


Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie po raz kolejny wnioskowała o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych  ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w zakresie programu  „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” -  Priorytet 1  Zakup nowości wydawniczych do bibliotek.

Głównym celem  programu jest wzbogacanie i odnawianie księgozbiorów, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z wytycznymi programu  1/3 przyznanej dotacji  musi być przeznaczona na zakup publikacji dla dzieci i młodzieży. Dzięki otrzymanej dotacji w  wysokości  1 500,00 złotych  zakupiliśmy 106 nowych książek,  w tym 84 egzemplarze dla dzieci i młodzieży. Przyznana dotacja  pozwoliła  wzbogacić  księgozbiór naszej Biblioteki o nowe pozycje.

Serdecznie zapraszamy naszych czytelników do odwiedzenia naszej Biblioteki
i korzystania z zakupionych nowości wydawniczych.

„Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

 


 

       Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie żeby umilić dzieciom z Przedszkola w Świerczowie uroczystość "Pasowania na przedszkolaka" zaproponowała im udział w pokazach cyrkowych.O tym, że w cyrku zawsze jest wesoło i kolorowo przedszkolaki przekonały  się podczas oglądania cyrkowych pokazów w wykonaniu klauna i Izabeli - bohaterów przedstawienia teatralnego studia Art- Re z Krakowa pt. "Cyrkowe wyczyny klauna i dziewczyny". Jak zawsze  atrakcją dla publiczności jest możliwość czynnego uczestnictwa w przedstawieniu, co wśród najmłodszych widzów wywołało wiele emocji. Dzieci mogły również dowiedzieć się jak zrobić maczugi do żonglowania ze zwykłej plastikowej butelki oraz kartonu.


Pisarz i podróżnik Roman Pankiewicz

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie zaprosiła na spotkanie autorskie Romana Pankiewicza autora książki "Matuszka Rosija pierwszy żywioł". Czytelnicy znajdą w niej relację z  3,5 letniego pobytu autora w Moskwie w latach 1990r - 1993r. To czas rozpadu Związku Radzieckiego i upadku komunizmu, czyli bardzo ciekawy okres historii.   Już samo spojrzenie na okładkę książki wyzwala w czytelniku refleksję i zdumienie.   Specjalnie odwrócona litera R w wyrazie Rosija, która symbolizuje "lustrzane" odbicie rosyjskiej demokracji w stosunku do światowych standardów. Koślawe litery całego tytułu - nieudolnie naśladujące cyrylicę - to odniesienie do kulejącej (jeszcze radzieckiej) gospodarki i siermiężnych, opisywanych w książce czasów. Następnym interesującym szczegółem okładki jest epitafium na tablicy nagrobnej Czesnokowej Kiry Grigoriewnej, umieszczonej na tle cerkwi Wasyla Zbawiciela, który w tłumaczeniu brzmi tak: " Jej zawdzięcza Polska Ludowa wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981r." Prawda, że bardzo intrygujące ?
Autor w książce opisuje zdarzenia nieprawdopodobne, ciekawe i humorystyczne, ale wszystkie oddające klimat tamtych czasów.   

  W spotkaniu autorskim zorganizowanym 19 marca 2014 r. uczestniczyli uczniowie z Gimnazjum w Świerczowie.Roman Pankiewicz zachęca młodych czytelników do nauki języków obcych, autor opowiada o tym, jak łatwo można podjąć pracę zarobkową w innych krajach, przeznaczając czas wolny na poznawanie kultury i zwyczajów rdzennych mieszkańców.


Spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską

            19 marca 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie zaprosiła na spotkanie autorskie pisarkę  –  Panią Barbarę Kosmowską. Spotkanie zorganizowano dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie.

Pani Barbara Kosmowska jest osobą niezwykle otwartą, pełną ciepła, optymizmu i poczucia humoru. Autorka od razu swoją serdecznością podbiła serca uczniów i ich opiekunów. Na początku opowiedziała o sobie i swojej pracy. O tym, w jakim otoczeniu żyje i pisze, o tym, co wpływa na jej wyobraźnię twórczą i o tym, czy istnieje wena twórcza, czy nie. Mówiła o nowych pomysłach na powieści, różnicach pomiędzy pisaniem książek dla młodzieży i dorosłych.

 W trakcie rozkwitłej dyskusji mocno podkreślała, że jest świadoma jak wymagającym odbiorcą pisarstwa jest młodzież i tego, jakich starań musi dokonać autor, aby spełniać ich oczekiwania. W swoich książkach pisarka podejmuje tematy trudne, problemy, które niejednokrotnie towarzyszą współczesnemu czytelnikowi i jakimi problemami musi się on borykać, na jakie „pułapki nowoczesności” zostaje narażony, wówczas, gdy dorośli zajęci własnym życiem, karierami, nie mają dla niego czasu.  Autorka chce, aby czytelnik w jej książkach odnalazł zrozumienie, wsparcie i ukojenie.

Wszystkich czytelników zainteresowanych twórczością autorki zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie, która posiada w księgozbiorze kilka jej powieści.


"Czerwony Kapturek" w bibliotece w Świerczowie

Tym razem najmłodsi czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie mogli obejrzeć przedstawienie teatralne pod tytułem  „Czerwony Kapturek” przygotowane na podstawie bajki Charles’a Perrault’a  przez Teatr  „Art. Re” z Krakowa.

      Łatwowierny Kapturek zdradza przebiegłemu wilkowi drogę do domku babci. Okazuje się jednak, że sprytnego wilka da się przechytrzyć. Żywy, wesoły spektakl pozbawiony przemocy, który uczy posłuszeństwa wobec rodziców i przestrzega przed zbytnią ufnością wobec nieznajomych. Spektakl przybliża widzom piękno lasu i całej przyrody. Uczy widzów, jak należy zachowywać się w lesie, aby nie szkodzić jego mieszkańcom i pięknu natury.  Jak zawsze aktorzy z tego teatru zaangażowali najmłodszych widzów do współtworzenia akcji. Było wiele śmiechu i radości.

Biblioteka zaprasza na kolejne przedstawienie  pt. „Zajęcza chatka” 9 maja 2014 roku o godz. 12.30  (budynek GOK w Świerczowie).


„Jaś i drzewo fasolowe”

W poniedziałkowy poranek 17 lutego 2014 r Gminna Biblioteka Publiczna zaprosiła dzieci na spektakl teatralny pod tytułem „Jaś i drzewo fasolowe” w wykonaniu Teatru „Art. Re” z Krakowa.

Spektakl został zrealizowany na podstawie znanej angielskiej baśni.   Jaś rusza na targ sprzedać krowę. Spotkana na targu zielarka w zamian za Krasulę daje mu ziarna zaczarowanej fasoli, które Jaś ma zakopać w ziemi. Fasola zaczyna rosnąć, sięga chmur. Zaciekawiony chłopiec postanawia wspiąć się na nią...Tam spotyka Panią Olbrzym, która chcąc pomóc Jasiowi w prezencie daje mu kurę znoszącą złote jajka oraz zaczarowany flet.
      Spektakl przybliżył dzieciom atmosferę wsi. Widzowie zapoznali się ze zwierzętami domowymi, rodzajami zbóż i warzyw. 
       Przedstawienie zrealizowane w ciepłym klimacie. Uczy, że zdrowie, miłość i rodzina są ważniejsze, niż bogactwo.
       Dodatkową atrakcją dla publiczności była możliwość czynnego uczestnictwa w przedstawieniu, co wśród najmłodszych widzów wywołało wiele emocji. 


 

 


 


 

„O dwóch takich co ukradli księżyc”

            Z okazji Dnia Bibliotek uczniowe ze Szkoły Podstawowej w Dabrowie uczestniczyli w spektaklu teatralnym .  To już kolejne spotkanie  z aktorami. Tym razem artyści z teatru "Art-Re" z Krakowa gościli ze spektaklem zrealizowanym na podstawie powieści Kornela Makuszyńskiego „O dwóch takich co ukradli księżyc”. Dzieci miały okazję zapoznać się z treścią znanej powieści poprzez formę teatralną. Niesamowite przygody dwóch bliźniaków - Jacka i Placka dostarczyły małym widzom wielu wrażeń artystycznych . Aktorzy przenieśli dzieci, w piękny bajkowy świat, stworzony dzięki cztero-planowej scenografii, realistycznym strojom i rekwizytom. Dzieci miały ogromną frajdę biorąc udział w spektaklu u boku aktorów.


 Spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem

Uczniowie z Gimnazjum w Świerczowie uczestniczyli w spotkaniu autorskim z pisarzem Romanem Pankiewiczem, które zorganizowała Gminna Biblioteka publiczna w Świerczowie.
Autor urodził się i mieszka w Krakowie. Ponad trzy lata pracował w Moskwie, następnie również trzy lata we Frankfurcie nad Menem w Niemczech. Miłość do tatrzańskich szlaków, przełożyła się na późniejszą chęć poznawania świata.
W czasie 10 letniego pobytu w różnych krajach, potrafił połączyć pracę zawodową z żyłką odkrywcy. Książka „Islandia- Trzeci Żywioł” powstała w wyniku spontanicznej decyzji i skierowana jest w głównej mierze do młodych czytelników. Zachęca ich do nauki języków obcych, autor opowiada o tym, jak łatwo można podjąć pracę zarobkową w innych krajach, przeznaczając czas wolny na poznawanie kultury i zwyczajów rdzennych mieszkańców.   
Uczestnicy spotkania sporo dowiedzieli się o samych mieszkańcach Islandii, ich pracy, rozrywkach, zainteresowaniach, podejściu do obcokrajowców, czy ulubionych daniach. - Pisarz i podróżnik przekazał uczestnikom spotkania dużo informacji, których nie znajdzie się w przewodnikach i informatorach turystycznych, bo są cenną obserwacją człowieka, który żył, pracował i mieszkał wśród Islandczyków ponad trzy lata.

Pisarz zdradził, że aktualnie pracuje nad tryptykiem „Trzy Żywioły”, który będzie poświęcony Rosji.
Spotkanie miało charakter edukacyjny. Było świetną, pouczającą i niezapomnianą lekcją geografii. Roman Pankiewicz z wielką swobodą i humorem opowiadał o Islandii, jej przyrodzie i klimacie.