Rozmiar czcionki: T  T+  T++     Kontrast: C1  C2  C3    Wersja klasyczna
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŚWIERCZOWIE
Strona główna
O bibliotece
Deklaracja Dostępności

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 09:00-17:00
wtorek: 07:10-15:10
środa: 07:10-15:10
czwartek: 07:10-15:10
piątek: 07:10-15:10

Adres:
ul. Brzeska 17
46-112 Świerczów
tel.: (77) 419 63 44
e-mail: bibliotekaswierczow@op.pl


 


REGULAMIN KONKURSU NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ”

z dnia 30.10.2023 R.

 1. 1.   Organizatorzy konkursu:

Organizatorami konkursu są: Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie (ul. Brzeska 17, 46-112 Świerczów, REGON: 160228667) oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie (ul. Brzeska 17, 46-112 Świerczów, REGON: 530588655).

 1. 2.    Cele konkursu:

Popularyzowanie i kultywowanie tradycji świątecznych - tradycji urządzania szopek bożonarodzeniowych w okresie Świąt Bożego Narodzenia, kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastyczno-technicznych dzieci, młodzieży i dorosłych a także stworzenie okazji do zaprezentowania przez mieszkańców Gminy Świerczów własnych pomysłów i technik wykonania szopek bożonarodzeniowych oraz form ich zdobienia. Rozbudzanie inwencji twórczej. Integracja społeczności lokalnej.

 1. 3.     Szczegóły konkursu:

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie przestrzennej szopki bożonarodzeniowej.

Szopki muszą nawiązywać w swej treści do ewangelicznego wydarzenia, jakim było Boże Narodzenie i mogą zawierać elementy sakralnej lub świeckiej architektury. 

- Technika wykonania:  

 • Szopka może być wykonana w dowolnym stylu.
 • Technikę i zestaw materiałów wybiera samodzielnie każdy uczestnik. Liczy się samodzielność wykonanych elementów, kreatywność, pomysłowość oraz ogólne wrażenie estetyczne.
 • Szopki nie powinny zawierać gotowych elementów, dostępnych w handlu.
 • Szopki powinny mieć charakter przestrzenny (tzn. nie może to być praca narysowana na kartce papieru)
 • Szopki mogą zawierać elementy ruchome.
 • Maksymalne wymiary szopki: wysokość do 80 cm, głębokość do 60 cm, szerokość do 60 cm.

Ocenie podlegają następujące kryteria:

 • zgodności z tematem konkursu
 • pomysłowość i inwencję twórczą uczestników,
 • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
 • wielkość i bogactwo użytych materiałów,
 • samodzielność wykonanych elementów oraz estetykę wykonania prac
 1. 4.     Kategorie konkursowe:

I KATEGORIA (zespół) – placówka oświatowa – szkoła lub klasa, Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, rady sołeckie z terenu Gminy Świerczów). Każdy zespół może zgłosić jedną szopkę.

II KATEGORIA (indywidualna) – dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Świerczów. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną szopkę.

III KATEGORIA (indywidualna) – dla młodzieży od 15 lat i dorosłychz terenu Gminy Świerczów. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną szopkę.

 1. 5.     Miejsce i termin składania prac:

Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie, ul. Brzeska 17. Termin dostarczania szopek do
6 grudnia 2023 r. (środa) do godziny 15.00

 1. 6.   Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie szopki bożonarodzeniowej z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Formularz zgłoszeniowy stanowi Załączniki nr 1 niniejszego regulaminu.

Do szopki bożonarodzeniowej należy trwale przytwierdzić kartkę z danymi:

Imię i nazwisko uczestnika, adres i numer telefonu, wiek (praca indywidualna).

W przypadku prac zespołowych: nazwa placówki, klasa, nazwa koła, stowarzyszenia, zespołu, adres i telefon kontaktowy.

Przekazanie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac
z podaniem danych osobowych i wizerunków indywidualnych uczestników oraz nazw placówek uczestniczących w konkursie na stronie internetowej Gminy Świerczów oraz
w prasie lokalnej i innych publikacjach.

 1. 7.     Ocena prac:

Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.

Ocenie prac podlegać będzie:

- Zgodność z regulaminem konkursu, pomysłowość i inwencja twórcza dzieci, młodzieży
i uczestników konkursu, dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych, wielkość i bogactwo użytych materiałów, samodzielność, estetyka i staranność wykonania pracy.

Trwałość pracy, różnorodność skala i bogactwo użytych materiałów.

 1. 8.   Rozstrzygnięcie konkursu: 10 grudnia 2023 r. podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego organizowanego w Gminnym Ośrodku Kulturyw Świerczowie.
 1. 9.     Autorzy najlepszych prac z każdej kategorii podlegają ocenie, otrzymująatrakcyjne nagrody.

Nagrody:

A) W kategorii zespołowej przyznane zostaną nagrody rzeczowe i dyplomydla placówki lub zespołu.

B) W kategorii indywidualnej przyznane zostaną nagrody rzeczowei dyplomy.

 1. 10.  Za ewentualne uszkodzenia niezawinione przez Organizatora nie ponosi on odpowiedzialności.
 1. 11.  Dane uczestników Konkursu pozyskiwane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 1. 12.  Zgłodzenie/przekazanie pracy na Konkurs oznacza akceptację Regulaminu Konkursu przez uczestników, a w przypadku dzieci ich rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli prowadzących oraz zgodę na umieszczenie informacji o uczestnikach i zwycięzcach Konkursu wraz ze zdjęciami prac konkursowych na stronach internetowych Gminy Świerczów, organizatora oraz w Gminnym Informatorze Gminy Świerczów.
 1. 13.  Zgłoszenie/przekazanie pracy na konkurs oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora/autorów prac i ich przedstawicieli ustawowych– zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46 WE ( ogólnerozporządzenie o ochronie danych). 
 1. 14.  Wszelkie wątpliwości i pytania proszę kierować pod nr tel.: 774196344 
 1. 15.   Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO:
  1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie (ul. Brzeska 17, 46-112 Świerczów, REGON: 160228667) w imieniu, którego zadania wykonuje Dyrektor.
  2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: Administratorem danych osobowych wyznaczył Inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować po numerem telefonu 887818800 oraz email: biuro@centrumcyfryzacji.Pl
  3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA: Dane uczestników konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu na najpiękniejszą palmę wielkanocną; w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; w zakresie gdzie przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez Administratora celów kontaktowych jak również w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub w celu obrony przed roszczeniami
   i celach archiwizacyjnych - art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO
  4. ODBIORCY DANYCH: Odbiorcą danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie.
  5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Dane przetwarzane będą przez okres pięciu lat, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń, zgodnie z art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2020 Poz. 1740 ze zm.), a po tym czasie zgodnie z terminami archiwizacji określonymi na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 Nr 14 poz. 67 oraz nr 27 poz. 140).
  6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH: Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, (jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania(w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.
  7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO: Zleceniobiorcy (Wykonawcy) przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.
  8. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawodawczym.
  9. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ: Dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
  10. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU: W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych sprawach ani do profilowania osób, których dane są przetwarzane.

 

Organizatorzy konkursu:

Tadeusz Bezwerchny – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie

Agata Zając – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie

 

Załącznik nr 1

Do regulaminu Konkursu na

„Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową”

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KONKURS

„NAJPIĘKNIEJSZA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ”

 

1. Imiona i nazwiska twórców/klasa/szkoła/rodzina/organizacja/instytucja

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..

2. Kategoria pracy:..............................................

3. Imię i Nazwisko opiekuna, nauczyciela, rodzica:

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..

5. Adres:………………………………………………………………………………..

6. Telefon:................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora konkursu w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową. Organizator ma prawo do wykorzystania prac we wszystkich możliwychpublikacjach oraz stronach internetowych.

 

 

………………………………………………………

Data i podpis osoby odpowiedzialnej za złożenie pracy

 

 


 


„Zaczytane opolskie” w bibliotece w Świerczowie

– magiczny świat literatury dla najmłodszych.


 

 

19 września 2023 r. w ramach 7. EDYCJI ZACZYTANEGO OPOLSKIEGO akcji promującej czytelnictwo, zainicjowanej i finansowanej przez Urząd Marszałkowski w Opolu, a realizowanej przez WBP w Opolu, 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świerczowie na spotkaniu autorskim gościliśmy panią Roksanę Jędrzejewską -Wróbel pisarkę, scenarzystkę, doktor literaturoznawstwa. Jest autorką kilkudziesięciu książek dla dzieci, powieści dla młodzieży, sztuk teatralnych, słuchowisk, tekstów do podręczników, bajek terapeutycznych, laureatką wielu nagród.

Spotkanie autorskie pozwoliło uczniom klas I – III z naszych szkół podstawowych osobiście poznać autorkę książek dla dzieci. W trakcie rozmowy pisarka przybliżyła słuchaczom tematykę poruszaną w jej książkach. Za pomocą  szydełkowych przyjaciół: pana Jelenia, ryjówki Florki  i innych postaci przedstawiała w ciekawy sposób zwykłe historie z życia wzięte, dzięki temu potrafiła wciągnąć czytelnika w nieznany świat dziecięcych przeżyć, marzeń
i wyobraźni.

Spotkanie autorskie przebiegło w bardzo miłej i wesołej atmosferze. Nasz gość od razu nawiązał świetny kontakt z dziećmi, które zdawały mnóstwo pytań i brały aktywny udział w spotkaniu autorskim. Młodzi czytelnicy poznali wiele tajemnic pisarki na temat tego, skąd się biorą pomysły na książki,

Warto korzystać z takich wydarzeń, które pozwalają dzieciom odkrywać piękną i magiczną siłę czytania. Spotkanie autorskie z pisarzem dla dzieci to święto dla wyobraźni, rozwijanie pasji do czytania.


 

  Regulamin

Konkursu Wiedzy o Gminie Świerczów 2023

       I.   Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy w Świerczowie i Gminna
            Biblioteka Publiczna w Świerczowie.

     II.   Informacje ogólne

 1. Konkurs odbędzie się 18 czerwca 2023 r. podczas Święta Gminy
  Świerczów DNI ŚWIERCZOWA  godz. 15.30
 2. Celem konkursu jest:
 • bliższe poznanie i promowanie Gminy Świerczów;
 • upowszechnianie historii ziemi świerczowskiej;
 • integracja społeczności lokalnej;
 • zdrowa rywalizacja.

       3. Kategorie :

          1)  Kategoria I - uczniowie klas  IV-VIII szkoły podstawowej,

          2)  Kategoria II - młodzież i dorośli.

       4. Ilość Uczestników konkursu:

          1)  Kategoria I – max 15 osób;

          2)  Kategoria II – max 5 osób.

       5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie
            i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora konkursu,     
           a także opublikowanie imienia, nazwiska i wizerunku Uczestnika.
           Dane osobowe Uczestników konkursu przetwarzane będą przetwarzane  przy
           zachowaniu zasad określonych w  przepisach. Klauzula informacyjna
          „RODO” w związku z przystąpieniem do udziału w Konkursie wiedzy
           o Gminie Świerczów stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

        6. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu:

           1) z wyborem prawidłowej  odpowiedzi,

           2) uzupełnienie luki w odpowiedzi.

        7. Czas trwania  konkursu: 30 min.

   III. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Jury powołane przez Organizatora.

   IV. Tematyka konkursu:

 1. Konkurs obejmuje wiedzę ogólną na temat Gminy Świerczów
  w szczególności znajomości:
 • charakterystyki Gminy Świerczów;
 • ciekawe miejsca i zabytki gminy Świerczów;
 • historię miejscowości;
 • oświatę, kulturę i sport;
 • sołectwa

       2. Informacje tematyczne dostępne w materiałach zamieszczonych w załączniku
           nr 2 do niniejszego Regulaminu.

    V.  Zgłoszenia uczestników:

 1. Zgłoszenia uczestników na Formularzu zgłoszeniowym można przesłać
  na adres e-mail koordynatora konkursu : sekretarz@swierczow.pl , osobiście
  w sekretariacie Urzędu Gminy  w terminie do 15 czerwca 2023r. do godz.8.00.
 2. W dniu konkursu w oznaczonym miejscu: BIURO KONKURSU w godz. 15.00-15.30.
 3. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

  VI.  Nagrody

 1. Laureaci trzech pierwszych miejsc nagrodzeni zostaną dyplomami
   i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Wójta Gminy Świerczów.
 2. Pozostali uczestnicy otrzymają upominki.

   VII. Postanowienia końcowe

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.

 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej                                        Wójt Gmin Świerczów

w Świerczowie                                                             Barbara Bednarz

   Agata Zając

zal-nr-1-formularz-zgloszeniowy.pdf (swierczow.pl)

zal-nr-2-zakres-tematyczny-informacji-do-konkursu-wiedzy-o-gminie-swierczow.pdf


 Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie przypomina o realizowanym projekcie  

Mała książka – wielki człowiek

Drodzy rodzice trwa kolejna edycja projektu „Mała książka – wielki człowiek”, którego organizatorem jest Instytut Książki. Do skorzystania z programu zaproszone są wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym z terenu naszej gminy, również te, które z projektu korzystały w poprzednich latach. Wystarczy odwiedzić bibliotekę, zapisać dziecko (dzieci, które mają już karty czytelnika też korzystają z programu), wypożyczyć książkę i odebrać bezpłatną Wyprawkę Czytelniczą, w skład której wchodzi książka „Krasnal w krzywej czapce” autorstwa Wojciecha Widłaka, zilustrowana pięknie przez Aleksandrę Krzanowską, krasnalowa zakładka, imienna karta młodego czytelnika oraz publikacja dla rodziców  „Książką połączeni czyli Mały Czytelnik w bibliotece”. W tym roku dostępna jest również wyprawka czytelnicza w języku ukraińskim! Stworzona z myślą o najmłodszych gościach z Ukrainy, którym również chcemy pokazać jak wspaniałe jest czytanie, zachęcić do częstszego odwiedzania bibliotek.

 Zapraszamy do odwiedzenia biblioteki


 

 


 


 


 

 

 

Drodzy Rodzice

Biblioteka w Świerczowie zaprasza Rodziców i Dzieci w  wieku przedszkolnym do udziału  

w projekcie MAŁA KSIĄZKA WIELKI CZŁOWIEK

  

Jak przystąpić do projektu „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece? Informacja dla rodziców

 1. Odwiedź z dzieckiem jedną z bibliotek biorących udział w akcji. Adresy bibliotek dostępne są na www.wielki-czlowiek.pl/przedszkolaki. Naliście znajdują się tylko biblioteki główne - sprawdź podległe im filie,gdzie również możesz odebrać Wyprawkę!
 2. Poinformuj bibliotekarza, że chcecie przystąpić do projektuMAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK.
 3. Zapisz dziecko do biblioteki, wypożyczcie książkę i odbierzcie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę „Pierwsze czytanki dla…”oraz Kartę Małego Czytelnika, do której Twoje dziecko będzie zbierało naklejki – jedną za każdą wizytę zakończoną wypożyczeniem książki z księgozbioru dziecięcego.
 4. Pozwól dziecku samemu dokonać wyboru książki, nawet jeśli wydaje Ci się nietrafiony. Jeśli będzie to książka wybrana przez dziecko, to z pewnością chętnie po nią sięgnie po powrocie do domu.
 5. Przeczytajcie wspólnie wypożyczoną książkę. Postaraj się poświęcić czas całkowicie na wspólne czytanie. Odłóż telefon, wyłącz radio /telewizor, usiądźcie wygodnie i przytulcie się do siebie. Spraw, by ten czas był wyjątkowy i tylko Wasz. Niech wspólne czytanie stanie się rytuałem, z którego oboje będziecie czerpać wielką przyjemność.
 6. Oddajcie książkę do biblioteki w terminie i wypożyczcie kolejne. Pamiętaj o zabraniu Karty Małego Czytelnika i pozwól maluchowi przykleić na nią naklejkę.
 7. Po uzbieraniu 10 naklejek Twoje dziecko otrzyma imienny dyplom. To potwierdzenie nie tylko jego aktywności czytelniczej, ale także Waszych wspólnych przygód z książką.

Biblioteka to instytucja kultury, w której życie może włączyć się dziecko niezależnie od wieku. Uczy go samodzielności, pozwala podejmować pierwsze własne wybory, rozwija myślenie oraz kształtuje na całe życie nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. Biblioteka to miejsce, gdzie rodzic wspólnie z dzieckiem może spędzić czas w sposób twórczy, a gdy już opuszczą jej mury, przeżyć nową, fantastyczną przygodę z wypożyczoną książką.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w akcji MAŁA KSIĄŻKA – WIELKICZŁOWIEK, wszak miłość do książek jest prezentem na całe życie.

Listę bibliotek biorących udział w projekcie znajdziecie Państwo na:www.wielki-czlowiek.pl/przedszkolaki

 


 

Książki w języku ukraińskim dla dzieci 

- книжки українською для дітей

            Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie bierze udział w projekcie „Podaruj książkę ukraińskim dzieciom”, realizowanym wspólnie przez Fundację Metropolia Dzieci i Instytut Książki. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do literatury w języku ojczystym uchodźcom z Ukrainy, którzy w Polsce znaleźli swój nowy dom. W ramach projektu,
w bibliotece została wyodrębniona półka z książkami w języku ukraińskim, co mamy nadzieję, pozwoli ich odbiorcom poczuć się częścią czytelniczej społeczności.

            W ramach projektu otrzymaliśmy 20 książek dla dzieci w języku ukraińskim.

Zapraszamy do biblioteki po książki dla dzieci w języku ukraińskim 

            Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu osób prywatnych (na portalu zrzutka.pl) oraz takich firm i instytucji jak: Fundacja Lotos, Fundacja Orlen, Fundacja PZU, Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego, Fundacja Powszechnego Czytania, Wydawnictwo Media Rodzina, Insignis Media, Wydawnictwo SQN, Chełmska Szkoła Rocka, Linguacious
i Avant Assessment, Agnieszka Andrzejczak i grupa Autorzy Książek Ukrainie. Patronat nad projektem objęli: Polskie Radio, Polska Sekcja IBBY, Czas Dzieci, Biblioteka Narodowa, Lustro Biblioteki. Dystrybucją książek zajęła się firma kurierska DPD.


 

Tydzień Bibliotek w świerczowskiej bibliotece 

            Z okazji Tygodnia Bibliotek gościliśmy w naszej bibliotece teatr Kokon z Krakowa. Uczniowie i przedszkolaki z zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świerczowie obejrzeli przedstawienie pt."Wyobraźnia''. 

            Spektakl opowiada jak niezwykła książka zupełnie odmieniła życie dziewczynki, która dotąd w ogóle nie lubiła czytać. Światy, które dzięki niej odwiedziła pokazały jej, że wyobraźnia to niezwykły dar i ogromna siła, którą każdy z nas może w sobie odkryć. Przedstawienie rozpoczyna się od poznanie dwójki bohaterów – Piotrusia, który uwielbia czytać książki oraz Oli, która jest zdania, że to nuda i strata czasu.
Ten kontrast sprawia, że widz już od początku przedstawienia jest w stanie utożsamić  się z jedną ze stron, aktorzy zrobili wszystko, aby pod koniec bajki to tych „książkolubnych” było więcej.
Finalnie książkowe postacie dostaną szczęśliwe zakończenie, a Ola z radością przyzna, że czytanie to świetna zabawa i niezwykła przygoda!   Dzieci aktywnie towarzyszyły głównej bohaterce w wędrówce przez kolejne strony i rozdziały książkowej opowieści, momentami przejmując nawet role jej przewodników. Były wspólne tańce, śpiewy i świetna zabawa.
Spektakl podkreśla wartości, które możemy wynieść z  książek, zarówno edukacyjne
i rozrywkowe, ale także ich nieocenioną moc rozwijania wyobraźni. 

            Biblioteka w swoich progach gościła przedszkolaki z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świerczowie. Było zapoznanie się z księgozbiorem biblioteki, oglądanie książeczek dla dzieci, czytanie bajki i słodka niespodzianka. Spora grupa małych czytelników odebrała swoje karty czytelnicze w ramach akcji „Mała książka - wielki człowiek”. Efekty tej akcji już widać, bo sporo małych czytelników wraca ze swoimi rodzicami wypożyczać następne książki. 

            Tymczasowa siedziba biblioteki mieści się w sąsiedztwie remizy strażackiej. Aby uatrakcyjnić wizytę przedszkolaków poprosiliśmy strażaków z OSP Biestrzykowice Miodary o pokazanie funkcjonowania ich jednostki. Strażacy zrobili dzieciom wielką niespodziankę. Poświęcili dużo czasu dla każdej grupy przedszkolaków, aby pokazać wyposażenie remizy, wozu strażackiego. Z wielką cierpliwością tłumaczyli w jaki i do czego służy każde wyposażenie remizy i wozu strażackiego, oczywiście było też lanie wody. Mam nadzieję, że dzięki takim wspólnym spotkaniom w bibliotece przybędzie czytelników a dla OSP kandydatów na strażaków.   

 

 


Teatrzyk w świerczowskiej bibliotece 

          Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie 8 kwietnia 2022 r. gościła aktorów z teatru Kokon z Krakowa. Obejrzeliśmy przedstawienie pt „Kwiat nazdrowie”.

Zaproszone na spektakl dzieci z przedszkola w Świerczowie miały okazję uczestniczyć w humorystycznej opowieści. Widzowie pomogli uleczyć króla cierpiącego na niezwykłą przypadłość. Tylko dzięki znajomości starej legendy i wiedzy o niezwykłym kwiecie stało się to możliwe. Spektakl opowiadał o szacunku do starszych, ich doświadczeń oraz o tym, że zdrowie jest większym bogactwem niż największa fortuna. Morał bajki znany: zdrowie jest najważniejsze!


„Podaruj książkę ukraińskim dzieciom”

to projekt realizowany przez Instytut Książki i Fundację Metropolia Dzieci  w celu zapewniania dzieciom z Ukrainy kontaktu z książkami napisanymi w ich języku ojczystym, a także wsparcia wydawców ukraińskich.

W ramach projektu bezpośrednio od wydawnictw ukraińskich kupowane są książki dla dzieci w różnym wieku, które następnie zostają bezpłatnie przekazywane do bibliotek publicznych. Dzięki temu w bibliotekach będą mogły powstać „półki ukraińskie”, a książki trafić do szerszego grona odbiorców – dzieci i ich opiekunów, którzy potrzebują chwili wytchnienia i poczucia bezpieczeństwa odebranego im w wyniku wojny

Każdy może wesprzeć projekt i podarować dzieciom książkę, dołączając do prowadzonej zbiórki: https://zrzutka.pl/kug7mv?fbclid=IwAR0G3nrzaLxJahG3jKh41_digGQhjckmNwVuQtUC2nln25MUcQENMyQfQzo


 

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie  

czynna jest w wyznaczone soboty miesiąca 

od godz. 8.30 do godz.12.30

zapraszam

 (08.01.2022r.; 29.01.2022r,; 05..02.2022 r.; 05.03.2022 r.; 02.04.2022 r.; 07.05.2022 r.; 04.06.2022r.; 02.07.2022r.; 6.08.2022r.; 27.08.2022r.; 01.10.202 r.; 05.11.2022 r.; 03.12.2022 r.) 

(Tymczasowo biblioteka mieści się w Biestrzykowicach,   

 ulica Główna 6 (budynek po szkole podstawowej) 


 Zapraszamy do wzięcia udziału w kampanii

„Mała książka – wielki człowiek

Drodzy Rodzice miło nam poinformować, że Gminna Biblioteka w Świerczowie bierze udział w kampanii społecznej realizowanej przez Instytut Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „Mała Książka – wielki człowiek”

Gorąco zachęcamy do odwiedzenia, wraz z dziećmi w wieku przedszkolnym świerczowskiej biblioteki, gdzie na uczestników projektu czekają wyjątkowe Wyprawki Czytelnicze, w których znajdziecie: 

 • Książkę „Pierwsze czytanki dla…”– to starannie dobrany zestaw utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych, w którym przeczytamy zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne.
 • Broszurę dla rodziców „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” – praktyczny poradnik o korzyściach wypływających z codziennego czytania dziecku i podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze.
 • Kartę Małego Czytelnika – pięknie zaprojektowaną kartę biblioteczną do zbierania naklejek za wypożyczone książki.
 • Czytelnicze gadżety, które umilą codzienną lekturę. 

Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu 10 zostanie uhonorowany imiennym Dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego, (więcej informacji o projekcie

http://wielki-czlowiek.pl/kategoria/aktualnosci/)

            Akcja „Mała książka wielki człowiek” trwa przez cały rok szkolny. Zachęcamy do wizyty rodziców wraz z dziećmi w wieku przedszkolnym w bibliotece. Na czas remontu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie biblioteka mieści się w Wiejskim Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach (obok straży pożarnej). Biblioteka jest  czynna w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie. 


Zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie.

  

           Zapraszamy do Gminnaej Biblioteki Publicznej. czasowo siedziba biblioteki  znajduje się w Wiejskim Centrum Kultury i Rekreacji  w Biestrzykowicach ul. Główna 5 (w budynku obok straży pożarnej - wejście główne).

            Stale poszerzamy naszą ofertę, posiadamy dużo nowości wydawniczych dla każdej grupy wiekowej. Tak, że każdy czytelnik znajdzie coś dla siebie.

            Zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku przedszkolnym do udziału w kampanii społecznej realizowanej przez Instytut Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „Mała książka – wielki człowiek” (więcej informacji o projekcie http://wielki-czlowiek.pl/kategoria/aktualnosci/). Akcja ta trwa przez cały rok szkolny.

            Zapraszamy również do korzystania w bibliotece z cyfrowej wypożyczalni ACADEMICA. Jest to cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych. Daje możliwość dostępu do zbiorów Biblioteki Narodowej bez konieczności podróżowania do Warszawy. W systemie dostępne są publikacje ze wszystkich dziedzin wiedzy. ACADEMICA umożliwia korzystanie online w bibliotekach z zasobów książek i czasopism, którymi dysponują tylko duże biblioteki naukowe.

            Każdy czytelnik ma możliwość sprawdzenia jakie książki są dostępne w naszej bibliotece. Wystarczy wejść na stronę „szukam książki  pl”   https://szukamksiążki.pl/SkNewWeb/bstart/252

Zapraszamy do odwiedzenia biblioteki.
 

 

 


  


 

Czasowa  zmiana  siedziby


Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie w związku z trwającym remontem budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie przy ul. Brzeskiej 17, zmienia czasowo swoją siedzibę.   

Biblioteka funkcjonować będzie w Biestrzykowicach,   ulica Główna 6 (budynek po szkole podstawowej)   

                                                              Biblioteka zaprasza:

                                                    Poniedziałek              900 - 1700                                            

                                                    Wtorek                      710 - 1510                                          

                                                    Środa                         710 - 1510                                             

                                                    Czwartek                   710 - 1510                                     

                                                    Piątek                         710 - 1510

                                                        Za utrudnienia przepraszam

 


 

MAK +

Zachęcam do przeglądania naszyszch zbiorów bibliotecznych -  przez aplikację MAK +

( kliknij link poniżej) umożliwi to Państwu przeglądanie i sprawdzanie czy dana pozycja, którą poszukujecie znajduje sie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świerczowie.

https://szukamksiążki.pl/SzukamKsiazki/katalog/index.html?selectedAuth=135

 


„Kto w bibliotece gości i kradnie mądrości”

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie zaprosiła dzieci z Przedszkola w Świerczowie na przedstawienie teatralne promujące czytelnictwo w wykonaniu teatru Maska z Krakowa pt: „Kto w bibliotece gości i kradnie mądrości”.

Przedstawienie pokazuje jak niezwykły wpływ ma na dzieci obcowanie z literaturą. Książki, bowiem rozwijają ich wyobraźnię, zdolność myślenia, powiększają zasób słownictwa i wiedzę o otaczającym świecie. Inscenizacja opowiada historię Skrzata, który jest pochłonięty literaturą do tego stopnia, że niemal nie zauważa prawdziwego świata.  Kiedy Sowa kradnie cały jego księgozbiór, żeby stać się prawdziwym „symbolem mądrości”, Skrzat postanawia go odzyskać. Na swojej drodze spotyka Biedronkę, tajnego agenta, który próbuje rozwikłać zagadkę książek znikających w całym Królestwie. Biedronka nie czyta, ma słabą wyobraźnię, nie potrafi logicznie myśleć, więc pomoc mądrego Skrzata okazuje się niezbędna. Razem ruszają pokonać Sowę, a przy okazji nauczyć się czegoś od siebie nawzajem. Kiedy Biedronka zostaje schwytana przez Sowę, Skrzat musi stawić jej czoła sam. Wyzywa ją na pojedynek w wiedzy o książkach ,który wygrywa. Skruszona Sowa dowiaduje się, że nie trzeba kraść książek, żeby je przeczytać – wystarczy skorzystać z biblioteki. Biedronka postanawia więcej czytać, żeby być mądrzejszą, a Skrzat przekonuje się, że również prawdziwy świat wart jest uwagi, bo można spotkać wiernych przyjaciół i przeżyć wspaniałe przygody. Jak zawsze przedszkolaki bardzo dobrze się bawiły i spontanicznie reagowały na zwroty akcji w spektaklu.  


Maj miesiącem książek

Miesiąc maj kojarzony jest z czytelnictwem i książkami. Z tej okazji w tym roku Gminną Bibliotekę Publiczną w Świerczowie odwiedziły dwie grupy przedszkolaków. Po miesiącach ograniczeń ich odwiedziny były miłą niespodzianką. Dzieci miały okazję obejrzeć zbiory biblioteczne, posłuchać krótkiej pogadanki, a także samodzielnie wybrać dla siebie książeczki, które zabrały do domu i do przedszkola. Wszyscy mali czytelnicy otrzymali, zakładki przygotowane przez bibliotekę, breloczki dla przyjaciela książki i słodką niespodziankę.
 

 Biblioteka w Świerczowie

ul. Brzeska 28 (szkoła podstawowa)

jest czynna od poniedziałku do piątku 7.10 do 15.10


W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wynikającym z dużego przyrostu zakażeń prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia oraz przy spełnieniu wszystkich obostrzeń saniatrno-epidemiologicznych

Podstawowe zasady korzystania z biblioteki

Ustala sie limit osób przebywających w bibliotece  - 1 osoba na punkt obsługi z tym iż rodzic/ opiekun prawny może wejść do biblioteki z dzieckiem

 1. Wejście tylko w maseczce i po zdezynfekowaniu rąk.
 2. Brak wolnego dostepu do pólek z ksiązkami
 3. Wypożyczanie i zwroty odbywają się w wyznaczonym miejscu.
 4. Przy ladzie może znajdować się tylko 1 osoba.
 5. Pozostali powinni oczekiwać zachowując co najmniej 2 metrowy odstęp.
Zapraszamy do biblioteki

  


 Czasowa  zmiana  siedziby

Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie 

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie w związku z rozpoczęciem remontu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie przy ul. Brzeskiej 17, zmienia swoją siedzibę.   

Biblioteka funkcjonować będzie w budynku
Szkoły Podstawowej w Świerczowie przy ulicy Brzeskiej 28
– sala nr 12 po prawej stronie tuż przy wejściu głównym.

 Dalsze szczegóły dotyczące godzin otwarcia biblioteki w nastepnym komunikacie.


 

Konkurs Literacki pt. „XX wiek w moich wspomnieniach”

Szanowni Państwo, 

Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego z inicjatywy Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego ogłasza Konkurs Literacki pt. „XX wiek w moich wspomnieniach”. Celem konkursu jest zaprezentowanie w formie pisemnej refleksji mieszkańców naszego regionu, ukazujących zmiany jakie nastąpiły w otoczeniu seniora i jego rodziny na przestrzeni XX Wieku, ponadto pozyskanie ciekawych refleksji i opisów na temat minionego stulecia w poszczególnych gminach i środowiskach lokalnych, a także poszczególnych grupach społecznych z uwzględnieniem środowisk senioralnych oraz poszczególnych rodzin i mieszkańców. 

W konkursie mogą brać udział przedstawiciele środowisk senioralnych z województwa opolskiego. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu jedną pracę pisemną (mogą to być autorskie refleksje, opisy, sprawozdania, felietony itp.). Prace w formie tradycyjnej (maszynopis, wydruk komputerowy na formacie A4) i w formie elektronicznej muszą zostać dostarczone wraz z załącznikiem nr 1 do Regulaminu Konkursu do dnia 30 września 2020r. do godz.15.30 do Sekretariatu Konkursu – którym jest Sekretariat Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO (adres: Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17, 45-082 Opole, tel. 77 4467847, mail: bdo@opolskie.pl. ) 

Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwał Nr 2955/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „XX wiek w moich wspomnieniach” dla seniorów województwa opolskiego, oraz na stronie www.opolskie.pl w zakładce Urząd/Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego/Aktualności oraz na profilu Fecebook’owym Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 

 Regulamin oraz zgłoszenie do konkursu dostepne w bibliotece.


 

  


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest:
Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie reprezentowana przez Agatę Zając
ul. Brzeska 17, 46-112 Świerczów
NIP: 7521429324

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zaufane podmioty (przetwarzające dane) współpracujące z administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania Biblioteki na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do korzystania z zasobów Biblioteki i jej usług. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości korzystania z usług i zasobów Biblioteki.

10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

11. Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w siedzibie Administratora danych osobowych.


 

 

Konkurs „NAJPIEKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA” 

Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie zapraszają mieszkańców Gminy Świerczów do udziału w konkursie pod tytułem „Najpiękniejsza palma wielkanocna” 

Celem konkursu jest popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą. Stworzenie okazji do zaprezentowania przez mieszkańców Gminy Świerczów własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia. 

Regulamin konkursu dostępny na stronie www.swierczow.pl. 

Wszelkie pytania proszę kierować pod nr tel.: 774196344    lub osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury lub Gminnej Bibliotece Publicznej w Świerczowie    


REGULAMIN KONKURSU  NA NAJPIĘKNIEJSZĄ  PALMĘ WIELKANOCNĄ

 1.      Organizatorzy konkursu:

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie.

2.      Cele konkursu:

Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą. Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej.  Stworzenie okazji do zaprezentowania przez mieszkańców Gminy Świerczów własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia.  Rozbudzanie inwencji twórczej. Integracja społeczności lokalnej.

3.      Szczegóły konkursu:

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne  palmy wielkanocne.

TECHNIKA WYKONANIA: materiały naturalne (na przykład: bukszpan, bazie,  żarnowiec, suche kwiaty, i inne.), krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła i inne. Wysokość palmy min: 1 m, max: bez ograniczeń.

Ocenie podlegają następujące kryteria:

- palmy ustrojone w kwiaty z bibuły, rośliny naturalne, wstążki,

- sztuczne elementy i sztuczne kwiaty są niedopuszczalne,

- kompozycja palmy,

- staranności i pracochłonność wykonania,

4.      Kategorie konkursowe:

I KATEGORIA (zespół) - placówka oświatowa – szkoła lub klasa,  Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, rady sołeckie  z terenu Gminy Świerczów).  Każdy zespół może zgłosić jedną palmę. 

II KATEGORIA (indywidualna) -  dla dzieci ze szkół podstawowych 
z terenu Gminy Świerczów.  Jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną palmę.

III KATEGORIA (indywidualna) – dla młodzieży od 15 lat i dorosłych
z terenu Gminy Świerczów.  Jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną palmę

5.      Miejsce i termin składania prac:

Gminna Biblioteka Publiczna lub Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie, ul. Brzeska 17.  Termin do 26 marca 2020 r. (czwartek)  do godziny 15.00

6.     Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie palm   z wypełnionym  formularzem zgłoszeniowym.  Formularz zgłoszeniowy stanowi załączniki 1 niniejszego regulaminu.

Do palmy należy trwale przytwierdzić kartkę z danymi:

Imię i nazwisko uczestnika, adres i numer telefonu, wiek (praca indywidualna)  W przypadku prac zespołowych: nazwa placówki, klasa, nazwa koła, stowarzyszenia, zespołu, adres i telefon kontaktowy  

Nadesłanie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac  z podaniem danych osobowych i wizerunków indywidualnych uczestników oraz nazw placówek uczestniczących
w konkursie na stronie internetowej  Gminy Świerczów oraz  w prasie lokalnej   i innych publikacjach.

 7.      Ocena prac:

Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.

Ocenie prac podlegać będzie:

-  Zgodność z regulaminem konkursu,  pomysłowość i inwencja twórcza dzieci, młodzieży i uczestników konkursu,  dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,  wielkość i bogactwo użytych materiałów,  samodzielność, estetyka i staranność wykonania pracy.

- Trwałość pracy, różnorodność skala i bogactwo użytych materiałów.

8.      Rozstrzygnięcie konkursu:  29 marca 2020 r. podczas Kiermaszu Wielkanocnego organizowanego w Gminnym Ośrodku Kultury  w Świerczowie.

9.      Autorzy najlepszych prac z każdej kategorii podlegają ocenie, otrzymują atrakcyjne nagrody

W kategorii zespołowej przyznane zostaną nagrody rzeczowe i dyplomy dla placówki lub zespołu. 

W kategorii indywidualnej przyznane zostaną nagrody rzeczowe
 i dyplomy.

10.  Za ewentualne uszkodzenia nie zawinione przez Organizatora nie ponosi on odpowiedzialności.

11.  Dane uczestników Konkursu pozyskiwane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.

12.  Zgłodzenie/przekazanie pracy na Konkurs oznacza akceptację Regulaminu Konkursu przez uczestników a w przypadku dzieci ich rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli prowadzących oraz zgodę na umieszczenie informacji o uczestnikach i zwycięzcach Konkursu wraz ze zdjęciami prac konkursowych na stronach internetowych Gminy, organizatora oraz w Gminnym Informatorze Gminy Świerczów.

13.  Zgłoszenie/przekazanie pracy na konkurs oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora/autorów prac i ich przedstawicieli ustawowych – zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46 WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

 14.  Wszelkie wątpliwości i pytania proszę kierować pod nr tel.: 774196344        

 

 

 

Załącznik nr 1

do regulaminu Konkursu na

 Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KONKURS

„NAJPIĘKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA”

 

 1. Imiona i nazwiska twórców/klasa/szkoła/rodzina/organizacja/instytucja

…………………………………………………………

………………………………………………………

2. Kategoria pracy:  ..............................................

3. Imię i Nazwisko opiekuna, nauczyciela, rodzica:

…………………………………………………………………………..

5. Adres:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

 6. Telefon

....................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora konkursu
w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu  zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46 WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem  Konkursu na Najpiękniejszą Palmę WielkanocnąOrganizator ma prawo do wykorzystania prac we wszystkich możliwych publikacjach oraz stronach internetowych.

………………………………………………………

data i podpis osoby odpowiedzialnej za złożenie pracy
 

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Pławeckim

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie zaprosiła na spotkanie autorskie - młodego pisarza Krzysztofa Pławeckiego - autora poematu epickiego dla najmłodszych, czyli wierszowanej opowieści, która uczy i bawi pt. "Niekrólewska wyprawa".

Spotkanie autorskie to dla najmłodszych czytelników okazja do zobaczenia pisarza „na własne oczy”. Uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych zapoznali się z historią tworzenia tej książki, posłuchali jej fragmentów, bardzo chętnie brali udział w rozmowie z pisarzem.

Opisywana książka jest o tyle niezwykła, że w całości napisana 16 zgłoskowym wierszem. Pozwala to czytelnikom całkowicie zagłębić się przygodę, która przeplatana jest zarówno zabawnymi, jak i pouczającymi momentami. Krzysztof Pławecki bardzo umiejętnie wykreował głównego bohatera książki. Jest nim uwielbiający jedzenie, stary i trochę nieporadny król Jan, który podczas „Niekrólewskiej wyprawy” stara się dotrzeć do tajemniczej księgi.

Jeżeli jesteś ciekaw, co przytrafiło się władcy przyjdź do biblioteki i koniecznie przeczytaj!

 


                                                                

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie po raz kolejny bierze udział w programie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – priorytet 1” celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego aktualizowania zasobów, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

W 2018 roku dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwoliła bibliotece znacząco wzbogacić swoje księgozbiory. W ramach przyznanych środków zakupiono 142 jednostki inwentarzowe na łączną kwotę 3000,00 zł. Wśród zakupionych książek  znalazła się literatura piękna i popularno-naukowa dla dorosłych, dzieci i młodzieży, a także lektury szkolne. Przy dokonywaniu zakupów braliśmy pod uwagę gusta i sugestie naszych czytelników oraz nowości ukazujące się na rynku księgarskim.

 

„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

 


 

Przedszkolaki w bibliotece

24 kwietnia grupa starszaków z Przedszkola   odwiedziła Gminną Bibliotekę  Publiczną w Świerczowie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Pani dyrektor zapoznała dzieci z księgozbiorem. Opowiedziała o zasadach korzystania z biblioteki a następnie czytała „Piękne polskie bajki”: „Jak to ze lnem było”, „Kichający strach na wróble„ i  wiersze Wandy Chotomskiej. Na zakończenie wizyty dzieci za wspaniałe zachowanie zostały nagrodzone słodkim upominkiem.

         Starszaki z Przedszkola w Świerczowie  28 kwietnia wzięły udział w zajęciach patriotycznych w bibliotece. Podczas zajęć dzieci rozmawiały o prawach i obowiązkach zawartych  Konstytucji  oraz   roli jaką pełni w życiu każdego Polaka. Dzieci samodzielnie wykonały flagę Polski. Umiały rozpoznać flagę Unii Europejskiej i znały niektóre flagi państw należących do Unii.


 

"Pisanki, kraszanki i palmy – magia wielkanocnej tradycji w Świerczowie

Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury byli organizatorami Kiermaszu Wielkanocnego, który jest już zwyczajem w Gminie Świerczów. To już siódmy raz spotkaliśmy się w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie gdzie można było wybierać i przebierać w ozdobach wielkanocnych oferowanych przez przedszkole, szkoły podstawowe, gimnazjum, Stowarzyszenie „Dzieci z Grodźca” oraz mieszkańców naszej Gminy. Były pomysłowe wyroby z wikliny, palmy, kolorowe pisanki wykonane różnorodnymi technikami, wiosenne i świąteczne wianki, zające małe i duże, serwetki do koszyczków oraz inne ozdoby podkreślające klimat świat. Nie zabrakło wielkanocnych przysmaków. Przy mnogości asortymentu każdy mógł znaleźć coś dla siebie.   Było kolorowo, pięknie, smacznie i urokliwie.

Przy pysznym cieście i aromatycznej kawie oferowanych przez rodziców z dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Biestrzykowicach mogliśmy podziwiać występy taneczne dzieci z Przedszkola w Świerczowie, szkolnych zespołów tanecznych  „Dąbróweczki” z Dąbrowy i „Halka” z Bąkowic oraz posłuchać  zespołów ludowych „Dąbrowianki” z Dąbrowy oraz   „Echo” z Goli – Wężowic.   

 


 


 

  


 

Dotacja na

nowości wydawnicze


Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie po raz kolejny wnioskowała o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych  ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w zakresie programu  „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” -  Priorytet 1  Zakup nowości wydawniczych do bibliotek.

Głównym celem  programu jest wzbogacanie i odnawianie księgozbiorów, w tym księgozbiorów dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z wytycznymi programu  1/3 przyznanej dotacji  musi być przeznaczona na zakup publikacji dla dzieci i młodzieży. Dzięki otrzymanej dotacji w  wysokości  1 500,00 złotych  zakupiliśmy 106 nowych książek,  w tym 84 egzemplarze dla dzieci i młodzieży. Przyznana dotacja  pozwoliła  wzbogacić  księgozbiór naszej Biblioteki o nowe pozycje.

Serdecznie zapraszamy naszych czytelników do odwiedzenia naszej Biblioteki
i korzystania z zakupionych nowości wydawniczych.

„Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

 


 

       Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie żeby umilić dzieciom z Przedszkola w Świerczowie uroczystość "Pasowania na przedszkolaka" zaproponowała im udział w pokazach cyrkowych.O tym, że w cyrku zawsze jest wesoło i kolorowo przedszkolaki przekonały  się podczas oglądania cyrkowych pokazów w wykonaniu klauna i Izabeli - bohaterów przedstawienia teatralnego studia Art- Re z Krakowa pt. "Cyrkowe wyczyny klauna i dziewczyny". Jak zawsze  atrakcją dla publiczności jest możliwość czynnego uczestnictwa w przedstawieniu, co wśród najmłodszych widzów wywołało wiele emocji. Dzieci mogły również dowiedzieć się jak zrobić maczugi do żonglowania ze zwykłej plastikowej butelki oraz kartonu.


Pisarz i podróżnik Roman Pankiewicz

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie zaprosiła na spotkanie autorskie Romana Pankiewicza autora książki "Matuszka Rosija pierwszy żywioł". Czytelnicy znajdą w niej relację z  3,5 letniego pobytu autora w Moskwie w latach 1990r - 1993r. To czas rozpadu Związku Radzieckiego i upadku komunizmu, czyli bardzo ciekawy okres historii.   Już samo spojrzenie na okładkę książki wyzwala w czytelniku refleksję i zdumienie.   Specjalnie odwrócona litera R w wyrazie Rosija, która symbolizuje "lustrzane" odbicie rosyjskiej demokracji w stosunku do światowych standardów. Koślawe litery całego tytułu - nieudolnie naśladujące cyrylicę - to odniesienie do kulejącej (jeszcze radzieckiej) gospodarki i siermiężnych, opisywanych w książce czasów. Następnym interesującym szczegółem okładki jest epitafium na tablicy nagrobnej Czesnokowej Kiry Grigoriewnej, umieszczonej na tle cerkwi Wasyla Zbawiciela, który w tłumaczeniu brzmi tak: " Jej zawdzięcza Polska Ludowa wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981r." Prawda, że bardzo intrygujące ?
Autor w książce opisuje zdarzenia nieprawdopodobne, ciekawe i humorystyczne, ale wszystkie oddające klimat tamtych czasów.   

  W spotkaniu autorskim zorganizowanym 19 marca 2014 r. uczestniczyli uczniowie z Gimnazjum w Świerczowie.Roman Pankiewicz zachęca młodych czytelników do nauki języków obcych, autor opowiada o tym, jak łatwo można podjąć pracę zarobkową w innych krajach, przeznaczając czas wolny na poznawanie kultury i zwyczajów rdzennych mieszkańców.


Spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską

            19 marca 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie zaprosiła na spotkanie autorskie pisarkę  –  Panią Barbarę Kosmowską. Spotkanie zorganizowano dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie.

Pani Barbara Kosmowska jest osobą niezwykle otwartą, pełną ciepła, optymizmu i poczucia humoru. Autorka od razu swoją serdecznością podbiła serca uczniów i ich opiekunów. Na początku opowiedziała o sobie i swojej pracy. O tym, w jakim otoczeniu żyje i pisze, o tym, co wpływa na jej wyobraźnię twórczą i o tym, czy istnieje wena twórcza, czy nie. Mówiła o nowych pomysłach na powieści, różnicach pomiędzy pisaniem książek dla młodzieży i dorosłych.

 W trakcie rozkwitłej dyskusji mocno podkreślała, że jest świadoma jak wymagającym odbiorcą pisarstwa jest młodzież i tego, jakich starań musi dokonać autor, aby spełniać ich oczekiwania. W swoich książkach pisarka podejmuje tematy trudne, problemy, które niejednokrotnie towarzyszą współczesnemu czytelnikowi i jakimi problemami musi się on borykać, na jakie „pułapki nowoczesności” zostaje narażony, wówczas, gdy dorośli zajęci własnym życiem, karierami, nie mają dla niego czasu.  Autorka chce, aby czytelnik w jej książkach odnalazł zrozumienie, wsparcie i ukojenie.

Wszystkich czytelników zainteresowanych twórczością autorki zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie, która posiada w księgozbiorze kilka jej powieści.


"Czerwony Kapturek" w bibliotece w Świerczowie

Tym razem najmłodsi czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie mogli obejrzeć przedstawienie teatralne pod tytułem  „Czerwony Kapturek” przygotowane na podstawie bajki Charles’a Perrault’a  przez Teatr  „Art. Re” z Krakowa.

      Łatwowierny Kapturek zdradza przebiegłemu wilkowi drogę do domku babci. Okazuje się jednak, że sprytnego wilka da się przechytrzyć. Żywy, wesoły spektakl pozbawiony przemocy, który uczy posłuszeństwa wobec rodziców i przestrzega przed zbytnią ufnością wobec nieznajomych. Spektakl przybliża widzom piękno lasu i całej przyrody. Uczy widzów, jak należy zachowywać się w lesie, aby nie szkodzić jego mieszkańcom i pięknu natury.  Jak zawsze aktorzy z tego teatru zaangażowali najmłodszych widzów do współtworzenia akcji. Było wiele śmiechu i radości.

Biblioteka zaprasza na kolejne przedstawienie  pt. „Zajęcza chatka” 9 maja 2014 roku o godz. 12.30  (budynek GOK w Świerczowie).


„Jaś i drzewo fasolowe”

W poniedziałkowy poranek 17 lutego 2014 r Gminna Biblioteka Publiczna zaprosiła dzieci na spektakl teatralny pod tytułem „Jaś i drzewo fasolowe” w wykonaniu Teatru „Art. Re” z Krakowa.

Spektakl został zrealizowany na podstawie znanej angielskiej baśni.   Jaś rusza na targ sprzedać krowę. Spotkana na targu zielarka w zamian za Krasulę daje mu ziarna zaczarowanej fasoli, które Jaś ma zakopać w ziemi. Fasola zaczyna rosnąć, sięga chmur. Zaciekawiony chłopiec postanawia wspiąć się na nią...Tam spotyka Panią Olbrzym, która chcąc pomóc Jasiowi w prezencie daje mu kurę znoszącą złote jajka oraz zaczarowany flet.
      Spektakl przybliżył dzieciom atmosferę wsi. Widzowie zapoznali się ze zwierzętami domowymi, rodzajami zbóż i warzyw. 
       Przedstawienie zrealizowane w ciepłym klimacie. Uczy, że zdrowie, miłość i rodzina są ważniejsze, niż bogactwo.
       Dodatkową atrakcją dla publiczności była możliwość czynnego uczestnictwa w przedstawieniu, co wśród najmłodszych widzów wywołało wiele emocji. 


 

 


 


 

„O dwóch takich co ukradli księżyc”

            Z okazji Dnia Bibliotek uczniowe ze Szkoły Podstawowej w Dabrowie uczestniczyli w spektaklu teatralnym .  To już kolejne spotkanie  z aktorami. Tym razem artyści z teatru "Art-Re" z Krakowa gościli ze spektaklem zrealizowanym na podstawie powieści Kornela Makuszyńskiego „O dwóch takich co ukradli księżyc”. Dzieci miały okazję zapoznać się z treścią znanej powieści poprzez formę teatralną. Niesamowite przygody dwóch bliźniaków - Jacka i Placka dostarczyły małym widzom wielu wrażeń artystycznych . Aktorzy przenieśli dzieci, w piękny bajkowy świat, stworzony dzięki cztero-planowej scenografii, realistycznym strojom i rekwizytom. Dzieci miały ogromną frajdę biorąc udział w spektaklu u boku aktorów.


 Spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem

Uczniowie z Gimnazjum w Świerczowie uczestniczyli w spotkaniu autorskim z pisarzem Romanem Pankiewiczem, które zorganizowała Gminna Biblioteka publiczna w Świerczowie.
Autor urodził się i mieszka w Krakowie. Ponad trzy lata pracował w Moskwie, następnie również trzy lata we Frankfurcie nad Menem w Niemczech. Miłość do tatrzańskich szlaków, przełożyła się na późniejszą chęć poznawania świata.
W czasie 10 letniego pobytu w różnych krajach, potrafił połączyć pracę zawodową z żyłką odkrywcy. Książka „Islandia- Trzeci Żywioł” powstała w wyniku spontanicznej decyzji i skierowana jest w głównej mierze do młodych czytelników. Zachęca ich do nauki języków obcych, autor opowiada o tym, jak łatwo można podjąć pracę zarobkową w innych krajach, przeznaczając czas wolny na poznawanie kultury i zwyczajów rdzennych mieszkańców.   
Uczestnicy spotkania sporo dowiedzieli się o samych mieszkańcach Islandii, ich pracy, rozrywkach, zainteresowaniach, podejściu do obcokrajowców, czy ulubionych daniach. - Pisarz i podróżnik przekazał uczestnikom spotkania dużo informacji, których nie znajdzie się w przewodnikach i informatorach turystycznych, bo są cenną obserwacją człowieka, który żył, pracował i mieszkał wśród Islandczyków ponad trzy lata.

Pisarz zdradził, że aktualnie pracuje nad tryptykiem „Trzy Żywioły”, który będzie poświęcony Rosji.
Spotkanie miało charakter edukacyjny. Było świetną, pouczającą i niezapomnianą lekcją geografii. Roman Pankiewicz z wielką swobodą i humorem opowiadał o Islandii, jej przyrodzie i klimacie.